Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále „GDPR“) Vám zde předkládám srozumitelné informace o zpracování Vašich osobních údajů, čili co, proč a jak s Vašimi údaji dělám a jaká máte práva.

Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Vaše osobní údaje jsou u mě v bezpečí

Chráním je, jako kdyby byly moje vlastní. Vážím si Vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytujete (jako subjekt údajů), a osobní údaje opečovávám podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i podle nařízení (EU) 2016/679, které je účinné od 25.5.2018

Komu udělujete svůj souhlas

Mgr. Vivien Veliká se sídlem Dolní Lomná 324, 739 82 Dolní Lomná, IČ: 66749999, která provozuje web www.anglosonic.cz, jedná jako správce údajů (dále „Správce“), tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

Správce údajů lze kontaktovat e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky na čísle +420 608 728 877.

Správce závazně prohlašuje, že chrání důvěrnost osobních údajů a zaručuje jejich nezbytnou ochranu proti všemu, co by ji mohlo narušit. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu s GDPR.

Jaké údaje zpracovávám a jak dlouho

Zpracovávám výhradně údaje, které mi sami dobrovolně poskytnete formou vyplnění některého formuláře na webu, při osobním kontaktu, telefonicky nebo e-mailem.

1) Aby Správce splnil povinnosti vyplývající z právních předpisů především v oblasti účetnictví, daňového práva a archivace, zpracovává tyto údaje: jméno, příjmení, název společnosti, adresa, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu a údaje o zakoupeném produktu/službě, uvedené na účetních dokladech. Údaje svých zákazníků zpracovávám po dobu trvání smluvního vztahu a maximálně deset let ode dne jeho skončení, dle zákonných požadavků.

2) Dle Vaší žádosti o konkrétní službu nebo produkt Správce shromažďuje a/nebo přijímá Vaše osobní údaje, např.: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, fyzická adresa, popř. rok narození a úroveň jazykových znalostí angličtiny.

Vyplněním některého z formulářů na webu www.anglosonic.cz nebo obdržených e-mailem vyjadřujete svůj svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Jedná se o údaje, které mi poskytnete na základě své:

a) žádosti o kontaktování či zaslání informačních materiálů
b) registrace účasti na Ukázkové lekci angličtiny zdarma
c) registrace účasti na Kurzu angličtiny či Semináři
d) registrace k Odběru novinek a propagačních materiálů
e) registrace ke zhlédnutí Video lekce angličtiny zdarma

Pokud výslovně nevyjádříte přání, aby byly Vaše osobní údaje vymazány, Správce údajů je uchovává, dokud je to nezbytné pro řádné účely, k nimž byly shromažďovány, obvykle 5 let.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli písemně odvolat zasláním žádosti na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Proč Vaše údaje potřebuji

Osobní údaje Správce využívá při vyřizování žádostí o registraci a k plnění smlouvy o poskytnutí předem vybrané služby nebo ke koupi předem vybraného produktu, ke správě a vyřizování zasílaných žádostí o kontakt a k plnění zákonných požadavků, které musí Správce plnit v souvislosti s vykonávanými činnostmi.

Jako Správce údajů a provozovatel webu www.anglosonic.cz vyžaduji a zpracovávám pouze ty údaje, které nezbytně potřebuji k vyřízení Vašeho požadavku a konkrétně pro tyto účely:

a) Vaše registrace a žádost o kontaktování a/nebo informační materiály

Vaše osobní údaje zpracovávám, abych mohla provádět úkony a poskytnout služby týkající se Vaší žádosti o registraci, informace nebo kontakt, zasílání informačních materiálů a plnit zákonné požadavky. Právním základem pro toto zpracování je poskytování služeb týkajících se žádosti o registraci, informace nebo kontakt, posílání informačních materiálů a plnění zákonných požadavků.

b) Správa smluvního vztahu mezi námi

Vaše osobní údaje zpracovávám za účelem poskytování služeb týkajících se smluvního vztahu a plnění zákonných požadavků, což je právní základ. Konkrétně, abych mohla provádět předběžné úkony a úkony po zakoupení služby nebo produktu, spravovat příslušné objednávky, poskytovat samotnou službu, vyrábět a dodávat zakoupené produkty, vystavovat faktury a spravovat platby a plnit případné další požadavky vyplývající ze smlouvy.

c) Moje propagační činnosti týkající se služeb/produktů podobných těm, které jste si zakoupili

S omezením na případy, kdy se jedná o služby/produkty podobné těm, které jste si zakoupili, může Správce údajů využívat poskytnuté kontaktní údaje pro přímý prodej svých vlastních služeb/produktů, pokud to výslovně neodmítnete.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

  • Jste-li můj zákazník nebo pokud jste ode mě získali vzdělávání zdarma, občas Vám zašlu e-mail s podobnými službami a pořádanými akcemi, protože a) předpokládám, že Vás to potěší a b) je to na základě mého oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu. Je to Vaše právo.
  • V případě Vaší registrace k odběru novinek Vám e-maily posílám jen na základě Vašeho souhlasu. Souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je v každé zaslané zprávě. Je to Vaše právo.

Odvoláte-li souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní propagační činnosti, nebudou Vaše osobní údaje pro tyto činnosti nadále zpracovávány, což nebude mít nepříznivý vliv na Vás ani na poskytování požadované služby.

Sdělování třetím osobám a kategorie příjemců

K některým zpracovávaným osobním údajům mají přístup spolupracovníci a zaměstnanci Správce, tj. zpracovatelé, kteří mi pomáhají zajistit administrativní, účetní a technickou podporu při vyřizování Vašich požadavků, a to z důvodu plnění uzavřených smluv a zákonných povinností. Se zpracovateli má Správce smluvně sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací může Správce využívat služeb a aplikací dalších zpracovatelů či příjemců, vždy však pouze za daným účelem, v přímé souvislosti s požadovanou službou a v souladu s podmínkami kladenými Nařízením GDPR. Jedná se zejména o tyto subjekty:

INTERNET CZ, a.s. (webhosting), Vodafone Czech Republic a.s. (mobilní operátor), Československá obchodní banka, a.s. (správa plateb), služby Google Analytics provozované společností Google Inc., a Windows Live Mail

Správce údajů se zavazuje a je povinen v případě poskytování osobních údajů novým zpracovatelům či příjemcům tyto smluvně zavázat k plnění všech povinností stanovených Nařízením GDPR k zajištění maximální bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Mlčenlivost

Správce údajů prohlašuje, že jeho zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů mezi těmito osobami. Bez souhlasu subjektu údajů nebudou osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně za jiným než předem daným účelem.

Jak a kde Vaše údaje zpracovávám

Správce údajů přijal a udržuje technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů a uplatňuje náležitá bezpečnostní opatření k zachování jejich důvěrnosti a integrity. Vaše osobní údaje jsou uchovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem a/nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Zpracování osobních údajů probíhá na území EU.

Jaká máte práva

Ve vztahu k prováděnému zpracování osobních údajů máte jako subjekt údajů následující práva:

1) právo na přístup k osobním údajům. Kdykoli můžete správce požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho se budou zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud byly osobní údaje získány a zda dochází k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii svých osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další vyžádané kopie může Správce údajů účtovat přiměřený poplatek podle výše administrativních nákladů,

2) právo na opravu. Kdykoli můžete požádat Správce o opravu či doplnění svých osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné,

3) právo požádat o vymazání osobních údajů Správcem údajů („právo být zapomenut“), pokud k tomu existují důvody (včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede) uvedené v čl. 17 GDPR, např. a) údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, b) jejich zpracování je protiprávní, c) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, d) musí být Správcem vymazány ke splnění právní povinnosti,

4) právo požádat o omezení zpracování údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR, např. pokud zpochybníte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit. V průběhu omezení zpracování může Správce mít údaje pouze uloženy a případně je může použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

5) právo na přenositelnost. V případech uvedených v čl. 20 GDPR, máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil, a právo na předání osobních údajů přímo jedním správcem jinému správci, pokud je to technicky možné,

6) právo vznést námitku proti zpracování, které znamená, že kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud je založena na oprávněných důvodech,

7) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů. V případě nespokojenosti se zpracováním osobních údajů může subjekt zpracovávaných údajů podat stížnost u dozorového úřadu příslušného na území České republiky, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Žádosti o další informace a uvedená práva můžete uplatnit zasláním svého požadavku Správci údajů e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. K ověření zda výše uvedená práva jsou skutečně uplatňována Vámi, nikoli nějakou neoprávněnou třetí osobou, může Správce údajů požadovat sdělení dalších nezbytných údajů.

O souborech cookie

V případě, že brouzdáte po našich webových stránkách, můžeme sbírat údaje o Vašich návštěvách našich webových stránek a užívání našich služeb. Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu a chování na webových stránkách anglosonic.cz. Tyto informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož Vám chceme poskytovat co nejlepší službu. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná, informace jsou shromažďovány anonymně. Takové Vaše údaje budu zpracovávat po dobu jednoho roku.

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímá Správce jako svůj oprávněný zájem, neboť díky tomu Vám může nabídnout ještě lepší služby.

Cookies používáme k následujícím účelům:
a) fungování webových stránek,
b) měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách,
c) popř. cílení reklamy, abychom Vás informovali jen o službách, o které máte zájem.

Soubory cookie lze pomocí Vašeho internetového prohlížeče zakázat nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. Prohlížeč je tudíž nástrojem zprostředkování Vašeho souhlasu. Zakázání souborů cookie ale může způsobit zpomalení nebo zablokování přístupu k některým částem webu. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na níže uvedených adresách, kde můžete použití cookies omezit nebo zablokovat:

  • Internet Explorer: windows.microsoft.com
  • Google Chrome: support.google.com
  • Mozilla Firefox: support.mozilla.org
  • Safari: support.apple.com
  • Opera: help.opera.com

Na našem webu mohou být používány také soubory cookie třetích stran, jedná se o služby Google Analytics, provozované společností Google Inc. Používání těchto souborů cookie se řídí zásadami Google Inc. Uživatele proto prosím, aby se seznámili s informacemi o ochraně osobních údajů a o správě nebo blokování souborů cookie na těchto webech:

 


Aktuální znění „Zásad ochrany osobních údajů“ naleznete vždy na mých webových stránkách www.anglosonic.cz. Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou v platnosti od 25.5.2018.

facebook youtube
+420 608 728 877

Kéž jsou šťastny všechny bytosti

Zásady ochrany osobních údajů

© anglosonic.cz 2023